II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda
  Közzétételi lista 2020/2021. tanév

   

  1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékozató
  2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  3. Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség
  4. Nyitva tartás rendje
  5. Iskolai tanév helyi rendje
  6. ) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége (név-szak-osztály)
  7. ) Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
  8. Országos mérés-értékelés eredményei
  9. Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
  10. Volt középiskolás diákjaink eredményei
  11. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  12. Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
  13. Vizsgák követelményei
  14. ) Osztályok száma, tanulók létszáma

  a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

  Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján.

  Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt lakcímkártyával lehet beiratkozáskor. A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.

  A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény fogad tanulókat.

  Az iskola a felvételi kötelezettségek teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud. Ekkor előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.  

  Az intézmény első évfolyamára történő felvétel

  A beiskolázásra a törvényi előírások alapján kerül sor (életkor, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény). A köznevelési törvény 45.§-a értelmében (1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

  (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki. Ha a szakértői bizottság a szülői kérelem benyújtására nyitva álló határidő előtt a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben történő részvételét javasolja, a szülői kérelem benyújtására nincs szükség. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a felmentést engedélyező szerv a szülő kérelmére engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kora előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. A bíróság eljárására alkalmazni kell a (6b)-(6f) bekezdésében foglaltakat.

  Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  -  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

  -  a szülő személyi igazolványát,

  -  a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt,

  -  a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda, a nevelési tanácsadó javasolta),

  -  szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.

  • a gyermek egészségügyi kiskönyvét

  - A szülőnek nyilatkoznia kell: napközi igényéről, választható foglalkozások, órák válla-lásáról, hittanra való jelentkezésről, kedvezményekre való jogosultságról.

  • Be kell nyújtania a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes NEK adatlapot.

  Külföldi állampolgárságú gyermeknek és szülőjének is be kell mutatnia a jogos itt tartózkodási dokumentumait.

  Ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

  Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?

  Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

  A beiratkozást követő két héten belül hivatalos levelet küldünk a felvételről.

  b) Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.

  Az Nkt. 50. § (7) bekezdése és a  20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet a 2021/2022. tanév rendjéről alapján az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21-22-én kell beíratni. 

  c) Térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség

  A térítési díjakat és azok szükségességét a Térítési díj szabályzat tartalmazza. (Klikk a megnyitáshoz!>>>)
  d) Nyitva tartás rendje

  • Az iskola kapui szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel ½ 8 órától 8óráig, 12 órától délután tizenhét óráig vannak nyitva. 8-12 óráig az intézmény a Városi Könyvtár felől érhető el.
  • Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától 16.30 óráig tudja biztosítani.
  • Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.
  • Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
  1. óra:   8.00  -  8.45
  2. óra:   9.00  -  9.45
  3. óra:  10.00 - 10.45
  4. óra:  11.00 - 11.45
  5. óra:  11.55 - 12.40
  6. óra : 12.50 - 13.35
  • Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradnak. Csengetéskor a tanterem előtt a folyosón sorakoznak, s az órát tartó pedagógussal együtt mennek be az osztályterembe. Jó idő esetén, az udvaron tartózkodnak. Becsöngetéskor az ügyeletes nevelő irányításával vonulnak be az épületbe.
  • A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek, tízórai után kimennek az udvarra, rossz idő esetén a folyosóra.
  • A főétkezések rendje:
  A napközis tanulók esetén -A napközi otthonra vonatkozó szabályok- szerint.
  • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
  • Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik  hétfőtől csütörtökig 8.00. óra és 16.00. óra között, pénteken 8.00 és 13.30 óra között.
  • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
  •  A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
  • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
  • Az iskola épületében felnőtt ügyelet működik.


  e) Iskolai tanév helyi rendje

  Első tanítási nap: 2021. szeptember 1. (szerda)

  Utolsó tanítási nap: 2022. június 15. (szerda)

  A tanév első féléve 2022. január 21-ig tart

  Az iskola 2022. január 28-ig értesíti a tanulókat

  Minden hónap első keddjén nevelőtestületi megbeszélés az aktuális feladatokról.

   

  Tanítási szünetek:   

  Őszi szünet: 2021. okt.25. – nov.1.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.okt.22.         Szünet utáni első tanítási nap:2021.nov.2.

  Téli szünet: 2021.dec.20. – 2022.jan.2.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2021.dec.17.         Szünet utáni első tanítási nap:2022.jan.3.

  Tavaszi szünet: 2022. ápr.15.-ápr. 24.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2022.ápr.14.         Szünet utáni első tanítási nap:2022.ápr. 25.

  Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

  Vasárnapi szentmiséken való részvétel:

  Visszaállításra kerülnek a vasárnap délelőtti 10.30-kor kezdődő diákmisék.                       Felelős: Tóth Tibor atya + osztályfőnökök

   

   


  f) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége (név-szak-osztály)

  Tanár1

  Főiskola

  tanító

   

  magyar spec.koll.

  Tanár2

  Főiskola

  gyógypedagógus

  Tanár3

  Főiskola

  tanító

   

  n.német

  Tanár4

  Főiskola

  tanító

   

  technika spec.koll

  Tanár5

  főiskola

  tanár

   

  matemaika

   

  földrajz

   

  informatika

   

  közokt.vez.

  Tanár6

  főiskola

  tanár

   

  n.német

  Tanár7

  főiskola

  tanár

   

  informatika

   

  matematika

  Tanár8

  Főiskola

  tanító

  mat

   

   

   

  Tanár9

  főiskola

  tanár

   

  ének

  Tanár10

  egyetem

  kémia

   

  matematika

   

  német honismeret

   

  osztályfőnöki

  Tanár11

  Főiskola

  tanító

  Tanár12

  egyetem

  tanár

   

  testnevelés

  Tanár13

  főiskola

  tanár

   

  magyar 

   

  történelem

  Tanár14

  egyetem

  tanár

   

  magyar

   

  közokt.vez.

  Tanár15

  Főiskola

  tanító

   

  könyvtár spec.koll.

  Tanár16

  Főiskola

  tanító

   

  fejlesztőpedagógus

  Tanár17

  Főiskola

  tanár

   

  matematika

   

  kémia

  Tanár18

  főiskola

  tanító, tanár

   

  ének

   

  n.német

   

  tánc-és dráma

  Tanár19

  Főiskola

  tanító

   

  ének spec.koll.

  Tanár20

  főiskola

  tanító

   

  n.német

  Tanár21

  főiskola

  tanító

   

  fejlesztőpedagógus

  Tanár22

  egyetem

  tanár

   

  történelem

   

  földrajz

  Tanár23

  Főiskola

  tanító

   

  okt.inf.

  Tanár24

  Főiskola

  tanító

   

  könyvtár spec.koll.

  Tanár25

  főiskola

  tanító

   

  angol spec.koll.

  Tanár26

  egyetem

  tanító

   

  tanár

   

  magyar

   

  tecnhnika

   

  történelem

  Tanár27

  főiskola

  tanító

   

  magyar spec.koll.

  Tanár28

  Főiskola

  tanító

   

   

  Tanár29

  főiskola

  tanár

   

  tanító

   

  rajz

  Tanár30

  egyetem

  testnevelés

  Tanár32

  főiskola

  hittan

   

  diakónus

  Tanár33

  főiskola

  hittanár

  Tanár34

  egyetem

  magyar

   

  történelem

   

  mentortanár szakv

   

  közokt.vez.

  Tanár35

  főiskola

  tanító

   

  rajz spec.koll

   

   

   

  Tanár36

  főiskola

  tanító

   

  angol spec.koll

  Tanár37

  főiskola

  tanító

   

   rajz

  Tanár38

  főiskola

  tanító

   

   

  Tanár39

  főiskola

  biológia

   

  technika

   

   

  Tanár40

  főiskola

  tanító

   

   

  Tanár41

  tanító

  tanító

   

  magyar spec.koll.

  Tanár42

  főiskola

  tanító

   

  magyar spec.koll.

  Tanár43

  egyetem

  tanár

   

  testnevelés

   

  földrajz

  Tanár44

  főiskola

  tanító

   

  német

  Tanár45

   

  hittanár

  Tanár46

  főiskola

  tanító

   

   

  Tanár47

  egyetem

  tanár

   

  magyar

   

  történelem

   

  min.bizt.szakv.

   

  közokt.vez

  Tanár48

  egyetem

  tanár

   

  fizika

   

  matematika

   

  mérés szakv.

   

  informatika

  Tanár49

  egyetem

  tanár

   

  kémia

   

  matematika

   

  mérés szakv.

  Tanár50

  egyetem

  tanár

   

  testnevelés

   

   gyógytestnevelő

  Tanár51

  főiskola

  gyógypedagógus

  Tanár52

  egyetem

  magyar és médiaismeret

  Tanár53

  egyetem

  magyar nyelv és irodalom

   

  történelem

  Tanár54

  egyetem

   

  fejlesztőpedagógus  g) Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

   

  Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 5 fő. Ebből iskolatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, rendszergazda 1 fő.

  Egyéb nevelő és oktató munkát segítők: takarító 9 fő, gazdasági dolgozó 2 fő.


  h) Országos mérés-értékelés eredményei

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  matematika 6. osztály

  1411

  1410

  1468

  1571

  1420

  1510

  1397

  1464

  1492

  országos átlag

  1486

  1489

  1489

  1491

  1497

  1486

  1497

  1499

  1495

  olvasás-szövegértés 6. osztály

  1427

  1409

  1475

  1485

  1414

  1503

  1459

  1497

  1493

  országos átlag

  1465

  1472

  1497

  1481

  1488

  1494

  1503

  1492

  1499

  matematika 8. osztály

  1495

  1491

  1625

  1751

  1582

  1582

  1537

  1671

  1540

  országos átlag

  1601

  1612

  1620

  1617

  1618

  1597

  1612

  1614

  1624

  olvasás-szövegértés 8. osztály

  1474

  1479

  1542

  1554

  1556

  1533

  1493

  1618

  1558

  országos átlag

  1577

  1567

  1555

  1557

  1567

  1568

  1571

  1602

  1608  i) Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  2020

  2021

  Jelenlegi létszám (fő):

  679

  616

  603

  582

  575

  557

  534

  560

  559

  573

  574

  ebből külföldi vagy magántanuló (fő):

  5

  15+

  9+

  25

  27

  25

  28

  34

  30

  13

  39

  A tanévben távozottak száma:

  26

  12

  15

  9

  31

  12

  7

  6

  19

  13

  31

  A tanévben érkezettek száma:

  14

  9

  16

  10

  34

  6

  2

  8

  18

  17

  29

  Bukott tanulók száma:

  42

  31

  30

  19

  14

  15

  8

  29

  23

  11

   

  Évismétlések száma:

  32

  30

  8

  4

  2

  8

  4

  5

  13

  7

   

  j) 
  Volt középiskolás diákjaink eredményei

  A visszaérkezett jelzések alapján:


  Nyomonkövetés 2021

  Kecel

   

  Azonosító

  Évfolyam

  Átlag

  72436709030

  10.

  5

  72436718719

  10.

  5

  72436708113

  10.

  4,7

  72436725188

  10.

  5

  72574200920

  9.

  4,8

  72574177321

  9.

  4,7

  72574175612

  9.

  5

  72574204886

  9.

  4,3

  72574174052

  9.

  4,5

  8506400597

  9.

  4,5

  72574185486

  9.

  4

  72936356865

  5.

  5

  73171351889

  5.

  4,2

  72352858627

  10.

  3,8

  72436713169

  10.

  2,3

  72436703725

  10.

  3,8

  72552598819

  9.

  2,5

  72574179273

  9.

  3,6

  72574178605

  9.

  3,2

  72590775097

  9.

  3,2

  72574194162

  9.

  3,6

  72574178409

  9.

  2,19

  72574182457

  9.

  3,4

  72574202139

  9.

  3,4

  72431875422

  9.

  2,2

  72574180031

  9.

  4,5

  72574186394

  9.

  3,5

  72574208769

  9.

  3,9

  72574197048

  9.

  3,7

  72436698474

  10.

  4

  72436701210

  10.

  3,1

  72436726416

  10.

  4,6

  72436723325

  10.

  4,4

  72436717014

  10.

  4,4

  72574200733

  9.

  5

  72574190190

  9.

  4,6

  72436716788

  10.

  3,8

  72436712045

  10.

  4,7

  72436713543

  10.

  2,8

  72431876555

  10.

  4

  72436714237

  10.

  4,7

  72431877300

  10.

  4,3

  72574177134

  9.

  4

  72552597482

  9.

  4,3

  72574182152

  9.

  4,4

  72652289469

  8.

  3,6

  72652325082

  8.

  4,3

  72652242515

  8

  4,3

  72652283830

  8

  4,4

  72574205542

  8

  3,8

  72436703592

  10

  3,8

  72436714077

  10

  3,8

       

  Tázlári tagintézmény

   

  Azonosító

  Évfolyam

  Átlag

  72549071496

  9.

  4,8

  72435439825

  10.

  3,5

  72551040639

  9.

  3,1

  72435443069

  10.

  2,7

  72429669893

  10.

  2,7

  72574192097

  9.

  3,1 


  k) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

  Idő

  Hétfő

  Kedd

  Szerda

  Csütörtök

  Péntek

  0.óra

   

   

   

   

  Középiskolai előkészítő mat. 8.évf.

   (2.t)

  tollas 5-8.évf.

   

  6.óra

   

  Középiskolai előkészítő magy. 8.évf.

   (2.t)

   

   

   

   

  7.óra

   

   

  rajzszakkör    1-8.évf.

   (6.t)

   

  rajzszakkör 1-8.évf.

   (6.t)

  énekkar 1-8.évf.- (kék isk. ének t.)

   

   

  8.óra

   

  -

  rajzszakkör    1-8.évf.

   (6.t)

   

  énekkar 1-8.évf.- (kék isk. ének t.)

   

  rajzszakkör 1-8.évf.

   (6.t)

  gitár 1-8.évf.

   (24.t)

   

  9.óra

   

  kézilabda

  tollas-

   

  darts 5-8.évf.

  kézilabda   


  l) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

   Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

  Pedagógiai Program IV.8.

  • Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
  • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
  • Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.
  • A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak írásbeli házi feladatot.
  • Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

   

  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

   

   Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

  Pedagógiai Program IV.8.

  • Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
  • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
  • Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.
  • A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak írásbeli házi feladatot.
  • Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

   

  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

   

  • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
  • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
  • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

   

  A tanulók írásbeli beszámoltatása

  • A témazáró felmérés időpontját, témáját meg kell előre határoznia a tanárnak!
  • A témazáró felmérések a témakörök végén, összefoglalás és szükséges mennyiségű gyakorlás után készülnek. Ezek érdemjegyei hangsúlyozottabban kapnak szerepet a félévi és az év végi osztályzat kialakításánál.
  • Egy tanítási napon 2-nél több témazáró felmérés (dolgozat) nem íratható! Ezeken a napokon egyéb írásbeli számonkérés nem lehetséges!
  • A felméréseket legkésőbb 2 héten belül ki kell javítani, és az eredményt a tanulókkal közölni.
  • A témazáró dolgozatokat lehetőség szerint a munkaközösség tagjai közösen állítják össze.

   

  m) Vizsgák követelményei

  A vizsgaszabályzat jogi kerete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§-a, mely szabályozza a vizsgák feltételeit, rendjét. Ennek megfelelően intézményünkben osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgákra van lehetőség. A tantárgyi vizsgák tagintézményenként eltérhetnek.

   Tanulmányok alatti vizsgák

   A vizsgaszabályzat hatálya, célja

  Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

  osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik.

   

  Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

  • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
  • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
  • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

   

  Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

  • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

  Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

   

  Osztályozó vizsga

  Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

  • akit felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
  • engedélyezték, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
  • az 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél(250óra) többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet
  • a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
  • ha a mulasztása egy adott tantárgyból az órák 30 %-ánál több,
  • az iskola igazgatója engedélyezi

  (Az egyéni tanrendes tanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz tanúbizonyságot.)

  Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programja szabályozza. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról, a szóbeli és/vagy írásbeli vizsga rendjéről, a szóbeli vagy írásbeli beszámoló választásának lehetőségéről a vizsga napját megelőző 15 nappal az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt.

  Javítóvizsga

  Javítóvizsgát tehet az a tanuló

  - aki tanév végén-legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,

   - aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le

  -  aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

  Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség.

   

  A tanulmányok alatt szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.

  A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

  A vizsga követelményeit, részeit a helyi tanterv tartalmazza.

   

  Tantárgyi vizsga

  A tagintézmények egyedi sajátosságaik alapján a következő eljárást követhetik:

  - A 8. osztályosok vizsgájának célja:

  - a tanuló vizsgahelyzetben adjon számot a tudásáról (írásban, szóban),

  - a meglévő ismeretek rendszerezett áttekintése, alkalmazása,

  - a tanulók előkészítése a középfokú tanulmányokra.

  Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika.

  A vizsgán teljesített eredményért kapott érdemjegy témazáró osztályzat értékeként kerül beszámításra az év végi osztályzat kialakításakor.

   

   

  Vizsgák, mérések

  Intézményünk szorgalmazza, hogy mérjük az egyes tagintézmények teljesítményét, a tanulók tudását, képességét, kompetenciáit. Ezzel kívánjuk elősegíteni azt, hogy intézményünk tanulói mind jobban megfeleljenek az európai elvárásoknak, az országos kompetenciaméréseknek, valamint a tagintézményekben tanulók eredményei összehasonlíthatók legyenek

  Szükség esetén a tagiskola intézkedési tervet készít annak érdelében, hogy az eredményeket a következő években javítani tudja.

  A vizsgák megtervezése és lebonyolítása a munkaközösségek és a szaktanárok feladata.

  Vizsgaforma, vizsgarészek

  szóbeli vizsga

  írásbeli vizsga

  A tanulmányok alatti vizsgák rendje:

  A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgát szervező igazgatóhelyettestől.

  - javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően

  A szóbeli vizsgák rendje

  A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

  A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

  Az írásbeli vizsgák rendje:

  A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.

  Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő magyarból 45 perc, matematikából 3x45 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.

  A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

  A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.

  A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni.

  A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.

  Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.

   

   

  n) Osztályok száma, tanulók létszáma   

  Osztály

  Osztályfőnök

  L.sz.

  Számított

  Terem

  1.a

  Szilágyiné Tusori Katalin

  28

  28

  9

  1.b

  Himerné K. Helga, Markó Maura

  27

  28

  4

  1.c

  Juhász Anikó

  17

  19

  3

  1.d

  Koch Éva, Sebestyénné Markó Andrea

  20 + 2 sz.

  24

  2

   

   

  92 + 2 sz.

  99+2sz.

   

  2.a

  Farkasné Zsember Marianna

  27

  27

  5

  2.b

  Berczeli Ágota

  18

  18

  8

  2.c

  Herczegné Koch Éva

  16 + 2 sz.

  17

  7

  2.d

  Molnárné Tátrai Dóra

  13

  15

  6

   

   

  74 + 2 sz.

  77+2sz.

   

  3.a

  Rimai Julianna

  22

  22

  11

  3.b

  Kovács Gyöngyvér

  24

  25

  15

  3.c

  Téglásné Halász Judit, Szabadi Enikő

  11 + 2 sz.

  13

  12

   

   

  57 + 2 sz.

  60+2sz.

   

  4.a

  Sima Zsuzsanna

  22

  22

  17

  4.b

  Senduláné Erdélyi Márta

  18

  20

  16

  4.c

  Gubik Éva

  17

  19

  13

  4.d

  Némethné R. Márta, Kisa Anett

  14

  18

  18

   

   

  71

  79

   

   

  Alsó tagozat összes

  294 + 6 sz.

  315+6sz.

   

  5.a

  Berger Renáta

  23

  23

  25

  5.b

  Dubainé Palásti Dóra Éva

  19

  21

  26

  5.c

  Haszilló Tamás

  17 + 1 sz.

  20

  21

   

   

  59 + 1 sz.

  64+1sz.

   

  6.a

  Varga Bálint

  23

  23

  27

  6.b

  Gibertné Domonyi Eszter

  19

  21

  20

  6.c

  Rónainé Varga Zita

  19 + 1 sz.

  20

  16

  6.d

  Sebestyénné Váradi Marianna

  14

  17

  1

   

   

  75+ 1 sz.

  81+1sz.

   

  7.a

  Hohnné Berger Rita

  16

  16

  23

  7.b

  Tihor Lászlóné

  21

  21

  15

  7.c

  Bergerné Lavati Erzsébet

  24 + 1 sz.

  27

  28

  7.d

  Kóczián Gábor

  18

  19

  19

   

   

  79 + 1 sz.

  83+1sz.

   

  8.a

  Tusori Tibor

  18

  18

  22

  8.b

  Szvetnyik Bence

  24

  24

  18

  8.c

  Tusoriné Szóráth Klára

  25

  27

  17

   

   

  67

  69

   

   

  Felső tagozat összes

  280 + 3 sz.

  297+3sz.

   

  574 + 9 sz., számított: 612+9sz.

   

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu