Közzétételi lista  1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékozató
  2. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
  3. Nyitva tartás rendje
  4. Iskolai tanév helyi rendje
  5. A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége (név-szak-osztály)
  6. Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége
  7. Országos mérés-értékelés eredményei
  8. Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok
  9. Volt középiskolás diákjaink eredményei
  10. Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
  11. Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai
  12. Vizsgák követelményei
  13. Osztályok száma, tanulók létszáma

  Közzétételi lista  a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

  Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján.

  Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt lakcímkártyával lehet beiratkozáskor. A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.

  A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény fogad tanulókat.

  Az iskola a felvételi kötelezettségek teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud. Ekkor előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

  Az intézmény első évfolyamára történő felvétel

  A beiskolázásra a törvényi előírások alapján kerül sor (életkor, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény). A köznevelési törvény 45.§-a értelmében(1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményesnevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

  (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évbentankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évigaz óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanításinapján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdjetankötelezettségének teljesítését.

  Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szülő személyi igazolványát,
  • a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt,
  • a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda, a nevelési tanácsadó javasolta),
  • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
  • a gyermek egészségügyi kiskönyvét
  • A szülőnek nyilatkoznia kell: napközi igényéről, választható foglalkozások, órák válla-lásáról, hittanra való jelentkezésről, kedvezményekre való jogosultságról.
  • Be kell nyújtania a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes NEK adatlapot. 

  Külföldi állampolgárságú gyermeknek és szülőjének is be kell mutatnia a jogos itt tartózkodási dokumentumait.

  Ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

  Mit tegyen a szülő, ha a beiratkozás napján nem ér rá?

  Írásos meghatalmazás alapján bárki (célszerűen közeli rokon) is beírathatja a gyermeket, de szigorúan csak a beiratkozás napján.

  A beiratkozást követő két héten belül hivatalos levelet küldünk a felvételről.


  b)Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  A beiratkozás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által meghatározott egységes időpontban zajlik.

  A fenntartó a 2017/2018-as tanévben 29 osztály és 9 napközis csoport indítását engedélyezte

   

  c) Nyitva tartás rendje

  Kivonat a Házirendből

  • Az iskola kapui szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel ½ 8 órától 8óráig, 12 órától délután tizenhét óráig vannak nyitva.8-12 óráig az intézmény a Városi Könyvtár felől érhető el.
  • Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától 16.30 óráig tudjuk biztosítani.
  • Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30óra és 7.45óra között kell megérkezniük.
  • Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:
  1. óra: 8.00. -   8.45.
  2. óra: 8.55.-   9.40.
  3. óra: 10.00. - 10.45.
  4. óra: 10.55. - 11.40.
  5. óra: 11.50. - 12.35.
  6. óra : 12.45. - 13.30.
  • Rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradnak. Csengetéskor a tanterem előtt a folyosón sorakoznak, s az órát tartó pedagógussal együtt mennek be az osztályterembe. Jó idő esetén, az udvaron tartózkodnak. Becsöngetéskor az ügyeletes nevelő irányításával vonulnak be az épületbe.
  • A második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók a tantermekben étkezhetnek, tízórai után kimennek az udvarra, rossz idő esetén a folyosóra.
  • A főétkezések rendje:
  A napközis tanulók esetén a -A napközi otthonra vonatkozó szabályok- szerint.
  • A tanuló tanítási idő alatt az iskola épületét csak a szülő személyes, vagy írásbeli kérésére az osztályfőnöke (távolléte esetén az igazgató vagy az igazgatóhelyettes) vagy a részére órát tartó szaktanár engedélyével hagyhatja el. Rendkívüli esetben – szülői kérés hiányában – az iskolából való távozásra az igazgató vagy az igazgatóhelyettes adhat engedélyt.
  • Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik  hétfőtől csütörtökig 8.00. óra és 16.00. óra között, pénteken 8.00 és 13.30 óra között.
  • Az iskola a tanítási szünetekben a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az iskola igazgatója határozza meg, és azt a szünet megkezdése előtt a szülők, a tanulók és a nevelők tudomására hozza.
  • A tanulók az iskola létesítményeit, helyiségeit csak valamelyik nevelő felügyeletével használhatják. Ez alól felmentést csak az iskola igazgatója adhat.
  • Az iskola épületében az iskolai dolgozókon és a tanulókon kívül csak a hivatalos ügyet intézők tartózkodhatnak, illetve azok, akik erre az iskola igazgatójától engedélyt kaptak.
  • Az iskola épületében felnőtt ügyelet működik.


  d) Iskolai tanév helyi rendje

  Első tanítási nap: 2018. szeptember 3. (hétfő)

  Utolsó tanítási nap: 2019. június 14. (péntek)

  A tanév első féléve 2019. január 25-ig tart

  Az iskola 2019. február 1-ig értesíti a tanulókat

  Minden hónap első keddjén nevelőtestületi megbeszélés az aktuális feladatokról.

  Tanítási szünetek:   

  Virágkiállítás: 2018. december 7.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.dec.6.                        Szünet utáni első tanítási nap:2018.dec.10.

   

  Őszi szünet: 2018. okt.29. – nov.2.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.okt.26.         Szünet utáni első tanítási nap:2018.nov.5.

   

  Téli szünet: 2018.dec.27. – 2019.jan.5.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018.dec.21.         Szünet utáni első tanítási nap:2019.jan.7.

   

  Tavaszi szünet: 2019. ápr.19.-ápr. 26.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.ápr.18.         Szünet utáni első tanítási nap:2019.ápr. 29.

  Évfolyammisék:

  A tanév elején meghatározott szerint.

  A 9 órás szentmisén az alsó tagozatos tanulók, a 18 órás szentmisén a felső tagozatos tanulók.


  Szolgálatot a felső tagozatosok látnak el délelőtt, így felmentést kapnak az esti szentmiséről.

  A beosztás félévkor változik.

   


  e) A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége (név-szak-osztály)

  Balla Katalin

  F

  tanító

  2.d

  magyar spec.koll.

   

  Bánné Szakács Katalin

  F

  Tanító

  1.c, 2.b, napközi

  Bencs Gabriella

  F

  tanító

   

  gyógypedagógus

   

  Benedeczki Anita

  F

  tanító

  1.a, 3.a, 4.a, 4.bcd, napközi 7.

  Berczeli Ágota

  F

  tanító

  1abc, 4.d, napközi 1.

  technika spec.koll.

   

  Berger József

  F

  tanár

   

  matematika

  5.c

  földrajz

   

  informatika

   

  közokt.vez.

   

  Berger Renáta

  F

  tanár

   5.c

  német

  6.a, 7.a, 8.a, 5.bcd, napközi 9.

  Berta Magdolna

  F

  tanár

  5.a,5.b,5.c,5.d,6.b,6.c,

  biológia

  7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b

  földrajz

   

  közokt.vez.

   

  Tápai Péter

  F

  lelki vezető

   1.c, 2.a, 3.b, 4.c, 5.c, 6.b

  Dubainé Palásti Dóra Éva

  F

  tanár

  matematika

  informatika

  5.b

  5.b, 6.b, 6.d

  6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b

  Ernszt Tiborné

  F

  tanító

  4.b, 4.c

  testnevelés spec.koll.

   

  közokt.vez.

   

  Fejes Éva

  F

  tanár

   

  ének

  1.a, 6.c 6.d, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, napközi 8.

  Gibertné Domonyi Eszter

  F, E

  tanár

   6.c

  kémia

   

  matematika

  5.d, 7.b, 6.c,

  német

  8.bc, 7.bc, 6.bcd,

  n.német

   

  Haszilló Tamás

  F

  tanár

   5.a

  testnevelés

  1.a, 3.a, 5.a, 6.b, 7.a, 5.bcd, 1.abc, 2.abc, 3.ac

  Haszilló-Gyetvai Orsolya

  F

  tanár

   

  magyar

  5.a, 5.c, 7.a, 7.c, 8.c

  történelem

  6.a

  Hegedűsné Borbényi Edit

  E

  tanár

   

  magyar

  6.c, 8.b, 6.d, 8.abc, napközi 9.

  közokt.vez.

   

  Farkasné Zsember Marianna

  F

  tanító

  2.c

  Gubik Éva

  F

  tanító

  napközi

  Herczegné Koch Éva

  F

  tanító

  2.a, 4.d

  könyvtár szakkol.

   

  Himerné Komáromi Helga

  F

  tanító

  1.a

  fejlesztő pedagógus

   

  Hohnné Berger Rita

  F

  tanár

   7.c

  matematika

  5.a,6.b, 7.a, 7.b, 7.c

  kémia

   

  Illésné Márin Éva

  F

  tanító, tanár

   

  ének

  7.a, 6.b, 6.a, 3.a, 5.a, 3.c, 4.a, 2.abc, 1.abc,

  n.német

   

  tánc-és dr.

  2.b, 2.a, 1.b, 3.b, 4.b, 1.a, 3.a

  Juhász Anikó

  F

  tanító

   

  ének spec.koll.

  1.b, 3.b, 3.d, 4.b, 4.c, 2.a, 5.b, 5.c, 5.d napközi 5.,6.

  Knipl Andrea

  F

  tanító

   5.d

  német spec.koll.

  5.a,

  közokt.vez.

   

  Koch Éva

  F

  tanító

  1.b,

  fejlesztő

   

  Kóczián Gábor

  F,E

  tanár

   7.a

  történelem

  5.a, 7.a, 8.a, 8.b, 8.c, 6.d, 5.d, 7.c

  földrajz

  7.b, 7.c, 8.c, 7.a

  Kovács Gyöngyvér

  F

  tanító

  3.c, 3.a, 3.d, 3.bd, 3.ac

  okt. inf.

   

  Lavatiné Herczeg Márta

  F

  tanító

  4.d

  könyvtár spec.koll.

   

  Makai Petra

  F

  tanító

   

   

   

  angol spec.koll.

  4.bcd, 6.bcd, 5.bcd, 7.bc, TSZ 4.d

  Mikó Imréné

  F

  tanító,tanár

  2.d, napi 6., 7.

  földrajz

   

  Mizser Magdolna

  F

  tanító

   

  angol spec.koll.

  1.a, 2.a, 3.a, 4.a, 4.bcd, 5.bcd, 6.bcd, 7.bc

  gyógypedagógus

   

  Molnár Éva

  F,E

  tanító,tanár

   

  magyar

   6.d

  történelem

  6.d, 5.a

  technika spec.koll.

  6.b, 6.c, 6.d, napközi 6., 9.

  Molnárné Tátrai Dóra

  F

  tanító

  2.b

  magyar spec.koll.

   

  Némethné Rákóczi Márta

  F

  tanító

  4.a, 3.c, 2.d, 2.c, 4.c,

  Palástiné Haszilló Enikő

  F

  tanító,tanár

   

  rajz

  5.a,5.b,5.c,5.d, 6.a,6.b,6.c,, 6.d, 7.a,7.b,7.c,8.a,8.b,8.c, napközi 6.

  Palásti Mihályné

  F

  tanár

   

  testnevelés

  5.b,6.c,7.b, 8.c

  biológia

   

  Pap József

  F

  diakónus

   2.c, 3.c, 4.a, 5.b, 8.a, 7.b, 6.a, 1.b

  Pap Józsefné

  F

  hitoktató

   1.a, 2.b, 3.a, 4.b, 5.a, 7.a, 6.c, 8.b napközi 6.

  Ridegné Szilágyi Bettina

  F,E

  tanár

   

  magyar

  6.a,8.a,

  történelem

   

  közokt.vez.

   

  Rimai Julianna

  F

  tanító

  3.a, 3.c, 3.d

  rajz spec.koll.

   

  Rimainé Szilágyi Julianna

  F

  tanító

  3.d

  rajz spec.koll.

   

  pedagógia spec.koll.

   

  Rónainé Varga Zita

  F

  tanító

   6.b

  angol spec.koll.

  5.a, 5.bcd, 6.a, 6.bcd, 8.bc, 4.bcd

  Sebestyénné Markó Andrea

  F

  tanító

   napközi 1., 2., 5.

  fejlesztő

   
     

  Sebestyénné Váradi Marianna

  F

  tanár

   6.a

  biológia

  8.c, 6.a, 6.d,

  technika

  6.a, 5.b, 7.b, 7.c, 5.d, 7.a, 5.c, 5.a, napközi 9.

  Senduláné Erdélyi Márta

  F

  tanító

  4.d, 3.d, 1.c

  Szabadi Enikő

  F

  tanító

   5.d

  magyar spec.koll.

  5.d, 6.b, 5.b, napközi 8.

  Szabó János

  F

  tanító

  4.c, napközi 7.

  ECDL

   

  számt.szoftver.üzem.

   6.c, 6.d,

  SzilágyinéTusori Katalin

  F

  tanító

  1.c, 1.abc, napközi 2.

  Szűcs László

  F

  tanár

   

  matematika

  8.b, napközi 9.

  fizika

   

  Szvetnyik Bence

  F

  tanár

   8.b

  testnevelés

  1.abc, 2.abc, 7.abc, 8.c, 7.c, 5.d, 5.c, 1.b, 8.b

  földrajz

   8.a, 8.b,

  Szvetnyikné Füleki Dóra

  F

  tanító

   

  német spec.koll.

  2.a, 6.bcd, 8.bc, napközi 2.

  Téglásné Halász Judit

  F

  tanító

  3.d, 3.b, 3.c,

  Tóthné Lőz Mária

  F

  tanár

  napközi 5.

  Tihor Lászlóné

  E

  tanár

  7.b

  magyar

  7.b

  történelem

  5.b,5.c, 6.b, 6.c, 7.b

  közokt.vez.

   

  közokt.szak.ment.

   

  ped.ért.szak.

   

  Tusori Tibor

  F,E

  tanár

   8.c

  matematika

  6.a, 6.d, 8.c

  fizika

  7.b, 8.b, 8.a, 7.c, 7.a, 8.c

  informatika

  8.c

  TusorinéSzóráth Klára

  F,E

  tanár

   8.a

  matematika

  8.a, 8.b, 5.b, 8.abc

  kémia

  7.a,7.b, 7.c,8.a,8.b,8.c

  Varga Bálint

  F

  tanár

   6.d

  testnevelés

  6.d, 8.a, 6.a, 4.c, 3.b, 3.bd,  6.abcd, napközi 9.

  Wolf Andrea

  F,E

  tanár

   

  angol

  7.a, 8.a,   

  f) Nevelő-oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége

  Nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők száma: 5 fő. Ebből iskolatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő,rendszergazda 1 fő.

  Egyéb nevelő és oktató munkát segítők:takarító 9 fő, gazdasági dolgozó 1 fő, ügyviteli dolgozó 1 fő, kisegítő dolgozó 2 fő 


  g) Országos mérés-értékelés eredményei

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  matematika 6. osztály

  1411

  1410

  1468

  1571

  1420

  1510

  1397

  országos átlag

  1486

  1489

  1489

  1491

  1497

  1486

  1497

  olvasás-szövegértés 6. osztály

  1427

  1409

  1475

  1485

  1414

  1503

  1459

  országos átlag

  1465

  1472

  1497

  1481

  1488

  1494

  1503

  matematika 8. osztály

  1495

  1491

  1625

  1751

  1582

  1582

  1537

  országos átlag

  1601

  1612

  1620

  1617

  1618

  1597

  1612

  olvasás-szövegértés 8. osztály

  1474

  1479

  1542

  1554

  1556

  1533

  1493

  országos átlag

  1577

  1567

  1555

  1557

  1567

  1568

  1571

  h) Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

   

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

   

     

  Jelenlegi létszám (fő):

  679

  616

  603

  582

  575

  557

  534

  560

   

   

     

  ebből külföldi vagy magántanuló (fő):

  5

  15+

  9+

  25

  27

  25

  28

  34

   

   

   

  A tanévben távozottak száma:

  26

  12

  15

  9

  31

  12

  7

  6

   

   

   

  A tanévben érkezettek száma:

  14

  9

  16

  10

  34

  6

  2

  8

   

   

  Bukott tanulók száma:

  42

  31

  30

  19

  14

  15

  8

  29

   

   

  Évismétlések száma:

  32

  30

  8

  4

  2

  8

  4

  5

   

      


   i) Volt középiskolás diákjaink eredményei


  Kecel

  Gimnáziumi eredmények

  Azonosító

  Évfolyam

  Átlag

  71981274905

   

  4,73

  75854288775

   

  3,4

  71603927324

  9

  4,1

  75046582350

  10

  3

  76464901391

  10

  2,1

  71941675552

  10

  2,7

  77220747778

  10

  3,7

  76302457556

  10

  4

  74656270727

  10

  3,4

  78051546216

  10

  3,8

  75780592433

  10

  4

  79096645625

  10

  4

  75424681317

  10

  4

  77920694421

  11

  3,1

  73585099510

  11

  3,1

  71634957810

  11

  3,3

  71981300362

  11

  3,5

  76879335035

  11

  3,5

  71594806421

  11

  3,6

  76701132815

  11

  3,6

  71579993366

  11

  4

  72794437657

  11

  2,4

  74514765020

  11

  4

  74930365987

  11

  3,8

  79850092696

  10

  5

  77629906615

  10

  4,7

  74929529595

  10

  5

  72646873958

  10

  4

  77514876132

  10

  4,6

  75078438286

  10

  4,7

   

   

   

   

  Szakközépiskola

  Azonosító

  Évfolyam

  Átlag

  79644568801

  9.

  3,5

  76104409875

  9.

  3,6

  78461889789

  10

  3

  76275696444

  10

  3,6

  74792520800

  10

  4,6

  75644112066

  10

  3,7

  71570763543

  10

  2,7

  77925491851

  10

  3,4

  77864740186

  10

  3,1

  79318055378

  10

  4,4

  78857566746

  9

  3,6

  71849353848

  9

  2,5

  76449938978

  10

  3,1

  77660638474

  10

  2,7

  76660611530

  9

  4,4

  76309800646

  9

  3,8

  Szakiskola

  78457805693

   

  1,8

  78537287421

   

  2,9

  72933846880

   

  2,8

  73923797102

   

  1,6

           
  j)
   Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége 

  Idő

  Hétfő

  Kedd

  Szerda

  Csütörtök

  Péntek

  0.óra

   

  Középiskolai előkészítő 8.évf.

   (2.t)

   

   

  mat.előkészítő. 8.évf.- (6.t.)

   

   

   

   

  6.óra

   

   

   

   

   

   

  7.óra

   

   

  énekkar 1-8.évf.- (2.t)

  gitár 1-8.évf.

  - (24.t)

   

  gitár 1-8.évf.

   (24.t)

  rajzszakkör 1-8.évf.

  (6.t)

   

  énekkar 1-8.évf.- (24.t)

  8.óra

   

  tollas-.

  énekkar 1-8.évf (2.t)

  gitár 1-8.évf.

   (24.t)

   

  rajzszakkör 1-8.évf.

  (6.t)

  gitár 1-8.évf.

   (24.t)

   

  énekkar 1-8.évf.-(24.t)

   

   

  9.óra

   

   

   

   

  tollas-

  kézilabda

   


  k) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

   Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározása

  Pedagógiai Program IV.8.

  • Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:
  • A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
  • Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.
  • A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl - nem kapnak írásbeli házi feladatot.
  • Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

   

  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

   

  • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
  • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
  • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

   

  A tanulók írásbeli beszámoltatása

  • A témazáró felmérés időpontját, témáját meg kell előre határoznia a tanárnak!
  • A témazáró felmérések a témakörök végén, összefoglalás és szükséges mennyiségű gyakorlás után készülnek. Ezek érdemjegyei hangsúlyozottabban kapnak szerepet a félévi és az év végi osztályzat kialakításánál.
  • Egy tanítási napon 2-nél több témazáró felmérés (dolgozat) nem íratható! Ezeken a napokon egyéb írásbeli számonkérés nem lehetséges!
  • A felméréseket legkésőbb 2 héten belül ki kell javítani, és az eredményt a tanulókkal közölni.
  • A témazáró dolgozatokat lehetőség szerint a munkaközösség tagjai közösen állítják össze

    


   

  l) Vizsgák követelményei

  A vizsgaszabályzat jogi kerete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§-a, mely szabályozza a vizsgák feltételeit, rendjét. Ennek megfelelően intézményünkben osztályozó-, javító- és különbözeti vizsgákra van lehetőség. A tantárgyi vizsgák tagintézményenként eltérhetnek.

   Tanulmányok alatti vizsgák

   A vizsgaszabályzat hatálya, célja

  Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz:

  osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik.

   

  Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára:

  • aki osztályozó vizsgára jelentkezik,
  • akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít,
  • akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít.

   

  Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira

  • akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő.

  Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

   

  Osztályozó vizsga

  Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

  • akit felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól
  • engedélyezték, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget
  • az 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél(250óra) többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet
  • a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független vizsgabizottság előtt tesz vizsgát
  • ha a mulasztása egy adott tantárgyból az órák 30 %-ánál több,
  • az iskola igazgatója engedélyezi

  (A magántanuló a tantervi követelmények teljesítéséről osztályozó vizsgán tesz tanúbizonyságot.)

  Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programja szabályozza. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról, a szóbeli és/vagy írásbeli vizsga rendjéről, a szóbeli vagy írásbeli beszámoló választásának lehetőségéről a vizsga napját megelőző 15 nappal az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt.

  Javítóvizsga

  Javítóvizsgát tehet az a tanuló

  - aki tanév végén-legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,

  - aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le

  -  aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

  Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség.

   

  A tanulmányok alatt szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.

  A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

  A vizsga követelményeit, részeit a helyi tanterv tartalmazza.

   

  Tantárgyi vizsga

  A tagintézmények egyedi sajátosságaik alapján a következő eljárást követhetik:

  - A 8. osztályosok vizsgájának célja:

  - a tanuló vizsgahelyzetben adjon számot a tudásáról (írásban, szóban),

  - a meglévő ismeretek rendszerezett áttekintése, alkalmazása,

  - a tanulók előkészítése a középfokú tanulmányokra.

  Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika.

  A vizsgán teljesített eredményért kapott érdemjegy témazáró osztályzat értékeként kerül beszámításra az év végi osztályzat kialakításakor.

   

   

  Vizsgák, mérések

  Intézményünk szorgalmazza, hogy mérjük az egyes tagintézmények teljesítményét, a tanulók tudását, képességét, kompetenciáit. Ezzel kívánjuk elősegíteni azt, hogy intézményünk tanulói mind jobban megfeleljenek az európai elvárásoknak, az országos kompetenciaméréseknek, valamint a tagintézményekben tanulók eredményei összehasonlíthatók legyenek

  Szükség esetén a tagiskola intézkedési tervet készít annak érdelében, hogy az eredményeket a következő években javítani tudja.

  A vizsgák megtervezése és lebonyolítása a munkaközösségek és a szaktanárok feladata.

  Vizsgaforma, vizsgarészek

  szóbeli vizsga

  írásbeli vizsga

  A tanulmányok alatti vizsgák rendje:

  A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgát szervező igazgatóhelyettestől.

  - javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően

  A szóbeli vizsgák rendje

  A szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

  A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

  Az írásbeli vizsgák rendje:

  A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.

  Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő magyarból 45 perc, matematikából 3x45 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.

  A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

  A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak.

  A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni.

  A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.

  m) Osztályok száma, tanulók létszáma

   

  Osztály

  Osztályfőnök

  L.sz.

  Terem

  1.a

  Molnárné Tátrai Dóra

  22

  6

  1.b

  Herczegné Koch Éva

  18

  7

  1.c

  Balla Kata

  18

  8

  1.d

  Berczeli Ágota, Farkasné Zs. M.

  12+1sz

  5

   

   

  70+1sz.

   

  2.a

  Himerné Komáromi Helga

  26

  4

  2.b

  Koch Éva

  20

  2

  2.c

  SzilágyinéTusori Katalin

  18+1m

  3

   

   

  64+1 mg.

   

  3.a

  Némethné Rákóczi Márta

  23

  18

  3.b

  Bánné Szakács Katalin

  18

  13

  3.c

  Senduláné Erdélyi Márta

  17

  16

  3.d

  Ernszt Tiborné, Makai Petra

  11

  17

   

   

  69

   

  4.a

  Rimai Julianna

  20

  11

  4.b

  Téglásné Halász Judit

  20

  14

  4.c

  Kovács Gyöngyvér

  22

  15

  4.d

  Rimainé Szilágyi Julianna

  11

  12

   

   

  73

   

   

  Alsó tagozat összes

  276+1sz.+1mg.

   

  5.a

  Tusori Tibor

  18+1sz.

  22

  5.b

  Szvetnyik Bence

  24

  18

  5.c

  TusorinéSzóráth Klára

  20+1sz

  6

  5.d

  Knipl Andrea

  13

  1

   

   

  75+2sz

   

  6.a

  Haszilló Tamás

  25

  26

  6.b

  Dubainé Palásti Dóra Éva

  24

  17

  6.c

  Berger Renáta

  23+1sz

  25

  6.d

  Szabadi Enikő

  10

  21

   

   

  82+1sz

   

  7.a

  Sebestyénné Váradi Marianna

  19

  27

  7.b

  Rónainé Varga Zita

  19

  16

  7.c

  Gibertné Domonyi Eszter

  17

  20

  7.d

  Varga Bálint

  14

  7

   

   

  69

   

  8.a

  Kóczián Gábor

  21

  19

  8.b

  Tihor Lászlóné

  18

  15

  8.c

  Hohnné Berger Rita

  14+2mg

  28

   

   

  53+2mg

   

   

  Felső tagozat összes

  279+3sz+2mg

   


   

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu