II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

  K Ü L Ö N Ö S    K Ö Z Z É T É T E L I     L I S T A

  2020/2021. nevelési év

   

  A kormány 229/2012 (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

   

  Az óvoda megnevezése

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

  Az óvoda címe, székhelye,

  elérhetősége

   

   

  6238 Imrehegy, Kossuth Lajos u. 17

  Tel: +36/30-576-2780

  E-mail: janospal.imrehegy.ovi@gmail.com

  Óvodavezető: Ledenyák Orsolya Klára

  Fenntartó

  Kalocsa – Kecskeméti Főegyházmegye

  6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

  Alapító okirat száma

  BK-05/TH/04204-2/2019

  OM azonosító

  201551


  a) Óvodapedagógusok száma: 3 fő

  ebből

   Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

  3 fő

  ebből

   Szakvizsgázott

  1 fő

  ebből

   Óvodavezető – Közoktatás vezető

  1 fő

   
  b) Nevelő-oktató munkát segítők: 3 fő

  ebből

  Pedagógiai asszisztens

  1 fő

  ebből

  Felsőfokú végzettséggel rendelkező

  1 fő

  ebből

  Dajka

  2 fő

  ebből

  Érettségi és dajka végzettséggel rendelkező

  1 fő

  ebből

   Dajka végzettséggel rendelkező

  1 fő

   
  c) Óvodai csoportok száma 2020/2021. nevelési év: 2 csoport

  Katica csoport (kis-középső cs.)

  14 fő

  Maci csoportok (nagy- középső cs.)

  16 fő

   

  A nevelési év: 2020.09.01-2021.08.31-ig tart.


  Az óvoda nyitva tartásának rendje:

  Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől - péntekig.

  Nyitva tartás: 6-17 óráig, lépcsőzetes munkakezdéssel, illetve befejezéssel.

  A gyermekek 6:30-17-ig tartózkodnak az óvodában, reggel 6:30 – 7 között ügyeletet tartunk szülői igény alapján.

  Reggel az óvodába való érkezéstől 7:30 -ig, valamint 16 órától 17 óráig a kijelölt csoportban, összevontan biztosítjuk az óvodai ellátást a gyerekek részére.

  A 2020/2021 nevelési évben betervezett - a fenntartó döntése alapján – nyári zárva tartás ideje

  Nyári zárás: 2021. augusztus 02. – 27.-ig.

  Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart. Ezekben az időtartamokban az óvoda a szülők igényeit figyelembe véve végzi nevelőmunkáját.

  A 2020/21 nevelési évben az koronavírus érintettség esetén óvodánkba csak az Oktatási Hivatal rendelhet el rendkívüli szünetet.

  Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

  2020. november 13.
  2020. december 12.
  2021. március 05.
  2021. március
  2021. május


  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

  Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1).

  Óvodánk a gyermeket 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig, valamint azokat, akik a 3. életévét a felvételtől számított fél éven belül töltik be, feltéve, ha a 3 éves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el!

  Az alapító okirat szerin: 40 fő

  Egyebekben az óvodába jelentkezés és felvétel folyamatos, újonnan érkező gyermekeket az engedélyezett létszám betöltéséig folyamatosan fogadunk.

  Túljelentkezés esetén a felvételi bizottság dönt a felvétel időpontjáról [amennyiben a településen egy óvoda van, tehát az intézményvezető szervezi a bizottságot, és nem a fenntartó – Nkt. 49. § (2) bek.]


  A beiratkozásra meghatározott idő

  A jelentkezés és beiratkozás időpontja a fenntartóval egyeztetett és a törvényben meghatározott időintervallumba eső két munkanapon történik (2021. 04. 20. – 2021. 05. 20.).

  Az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt teszünk közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell kitölteni a szülőknek.

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  2. lakcímkártyája
  3. oltási lap
  4. TAJ kártya
  5. más óvodából átiratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges.


  Az intézményben fizetendő térítési díj:

  Óvodánkban az étkezésért térítési díjat kell fizetni,

  • napi térítési díj: 430 ft/nap/fő

  Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

  - tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

  - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az

    életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

  - akinek családjában három vagy több gyermeket nevelnek

  - akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

  - akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb

   munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal

    csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

   

  Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

  Szervezeti és Működési Szabályzat

  Pedagógiai Program

  Házirend

  Éves munkaterv

  A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

  A házirend egy példánya – az újonnan jelentkezők számára a beiratkozáskor átadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.

   

   

  Ünnepek, megemlékezések rendje:

  Az óvoda SZMSZ és Pedagógiai Programjában meghatározottak szerint:

  Egyházi ünnep

  Nemzeti ünnep

  Óvodai ünnep

  Terményáldás

  (2020.október)

     Október 23.

  Tanévnyitó szentmise

  (2020.09.01.)

  Szent II. János Pál

  (2020.10. 22.)

     Március 15.

  Termény bál

  (okt. második hete)

  Szent Imre herceg

  (2020.11.08.)

   

  Márton napi lámpás felvonulás – családokkal (2020.11.13)

  Szent Márton

  (2020.11.13.)

      Június 04.

  Szülők, nevelők bálja

  (2020.november)

  Karácsony

  (2020.dec.)

  Adventi gyertyagyújtás

  (2020.12.06.)

  Vízkereszt

  (2021.01.06.)

   

  Gyertyaszentelő

  Balázs áldás

  (2021.02.02.)

  Mikulás 

  (2020.12.07.) 

  Hamvazkodás 

  (2021.02.17.)

   

  Farsang – családokkal

  (2021.február)

  Húsvét

  (2021.03.30.)

   

  Föld napja, Víz napja

  (2021.04.22;2021.03.22.)

  Édesapák, nagyapák

  köszöntése, megáldása      

  Szt.József napja

  (2021.03.23.)

   

  Anyák napja

  (2021.május)

   

  Gyereknap

  (2021.06.16.)

  Égi édesanyánk köszöntése

  Anyák napja –Nagymamák

  szentmiséje

  (2021.05.02.)

   

  Tanévzáró szentmise

  (2021.06.14.)

  Pünkösd ünnepe

  (2021.05.23.)

   

  Óvodai évzáró, búcsúzó- családokkal

  (2021.június)

  Ünnepeink nagy részét partnerünkkel, a helyi általános iskola diákjaival és nevelőivel együtt szervezzük meg. Ezzel is megkönnyítve az óvoda és iskola közötti átmenet folyamatát.

  Az év folyamán piaclátogatások, termény betakarítások, kirándulások alkalmanként, szentmisén való részvétel ünnepek alkalmával, helyben utazó művészek által előadott produkciók teszik változatosabbá minden napjainkat. Célunk, hogy minél több élményhez, ismeret megszerzéséhez juttassuk a ránk bízott gyermekeket.

   

  Óvodai nyílt nap:

  - 2020.12.09. – Adventi  lelki nap (óvodásaink hozzátartozói számára)

  - 2021.06.16. – Gyereknap (minden érdeklődő, leendő óvodásaink és szüleik részére)

  A közzétételi lista a 2020. október 1-i állapotot tükrözi a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodájában.


  Pedagógiai - szakmai ellenőrzések:

  Óvodánkban a 2019-2020-as nevelési évben 2 kolléga sikeres minősítő eljárásban vett részt.

  Óvodán belüli ellenőrzések rendje részletesen az éves Munkaterv dokumentumban található. Az év során a vezetői ellenőrzések minden pedagógus megfigyelésével és valamennyi csoport, és pedagógus dokumentációjának ellenőrzése által valósult meg. Az ellenőrzés eredményei az Éves értékelés, beszámoló dokumentumban olvashatók.

   

  A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelések, ellenőrzések:

  Az intézmény munkájával összefüggő értékelést, az Éves értékelés, beszámoló dokumentum tartalmazza.        

   

   

                                                                                                           Ledenyák Orsolya Klára

                                                                                                                  tagóvoda - vezető

   

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu