Közzétételi lista

  K Ü L Ö N Ö S    K Ö Z Z É T É T E L I     L I S T A
  2019-2020. nevelési év

   

  A kormány 229/2012 (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:

   

  Az óvoda megnevezése

  II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodája

   

  Az óvoda címe, székhelye, megnevezése,

  elérhetősége

   

   

  6238 Imrehegy, Kossuth Lajos u. 17

  Tel: +36/30-576-2780

  E-mail: janospal.imrehegy.ovi@gmail.com

   

  Óvodavezető: Ledenyák Orsolya Klára

  Fenntartó

  Kalocsa – Kecskeméti Főegyházmegye

  6300 Kalocsa, Szentháromság tér 1.

  Alapító okirat száma

  BK-05/TH/04204-2/2019

  OM azonosító

  201551

   

  1. Óvodapedagógusok száma: 3 fő

  ebből

   Felsőfokú végzettséggel rendelkezik

  3 fő

  ebből

   Szakvizsgázott

  1 fő

  ebből

   Óvodavezető – Közoktatás vezető

  1 fő

   

  1. Nevelő-oktató munkát segítők: 3 fő

  ebből

  Pedagógiai asszisztens

  1 fő

  ebből

  Felsőfokú végzettséggel rendelkező

  1 fő

  ebből

  Dajka

  2 fő

  ebből

  Érettségi és dajka végzettséggel rendelkező

  1 fő

  ebből

   Dajka végzettséggel rendelkező

  1 fő

   

  1. Óvodai csoportok száma 2019/2020. nevelési év: 2

  Katica csoport (kis-középső cs.)

  15 fő

  Maci csoportok (nagy- középső cs.)

  16 fő

   

  A nevelési év: 2019.09.01-2020.08.31-ig tart.

   

  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

  Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől péntekig. Nyitva tartás: 7-16:30 óráig

   

  Intézményünk a 2019/2020 nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakban tarthat zárva:

   

  Nyári zárás: 2020. augusztus 03. – 28.-ig.

   

  Az elmúlt évek tapasztalatai szerint az iskolai szünetek idején a gyermekek létszáma lecsökken, így ezeken a napokon – előzetes szülői igényfelmérés alapján és a fenntartó jóváhagyásával - az intézmény összevont csoportokban üzemel, vagy zárva tart.

   

  Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:

  2019. október 18.2019. november 15.
  2019. december 07.
  2020. április 09.
  2020. május 22.

   

  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:

  Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1).

  Óvodánk a gyermek 3 éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket az engedélyezett maximális gyereklétszámig. Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el!

  Az alapító okirat szerin: 40 fő

   

  Egyebekben az óvodába jelentkezés és felvétel folyamatos, újonnan érkező gyermekeket az engedélyezett létszám betöltéséig folyamatosan fogadunk.

  Túljelentkezés esetén a felvételi bizottság dönt a felvétel időpontjáról [amennyiben a településen egy óvoda van, tehát az intézményvezető szervezi a bizottságot, és nem a fenntartó – Nkt. 49. § (2) bek.]

   

  A beiratkozásra meghatározott idő

  A jelentkezés és beiratkozás időpontja a fenntartóval egyeztetett és a törvényben meghatározott időintervallumba eső két munkanapon történik (2020. 04. 20. – 2020. 05. 20.).

  Az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt teszünk közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal. Jelentkezési lapot kell

  kitölteni a szülőknek.

  A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  1. a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  2. lakcímkártyája
  3. oltási lap
  4. TAJ kártya
  5. más óvodából átiratkozó gyermek esetében, az előző óvoda által kitöltött „Értesítés óvodaváltoztatásról” c. igazolás szükséges.

   

  Az intézményben fizetendő térítési díj:

  Intézményünkben az étkezésért térítési díjat kell fizetni.

   

  Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek:

  - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek

  - tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek

  - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az

    életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos

  - akinek családjában három vagy több gyermeket nevelnek

  - akiknek a nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

  - akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb

    munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal

    csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át (2018. évben a 119.301.- Ft )  

   

  Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:

  Szervezeti és Működési Szabályzat

  Pedagógiai Program

  Házirend

  Éves munkaterv

  A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.

  A házirend egy példánya – az újonnan jelentkezők számára a beiratkozáskor átadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.

   

  Ünnepek, megemlékezések rendje:

  Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:

   

  Ünnepeink - rendezvényeink

   

  Egyházi ünnep

  Nemzeti ünnep

  Óvodai ünnep

  Terményáldás

  Október 23.

  Tanévnyitó szentmise

  Szent II. János Pál

  Március 15

  Termény bál

  Szent Imre herceg

   

  Márton napi lámpás felvonulás - családokkal

  Szent Márton

  Június 04. 

    A nemzeti összetartozás napja

  Szülők, nevelők bálja

  Karácsony

  Adventi gyertyagyújtás

  Vízkereszt,

  Gyertyaszentelő,

  Balázs áldás,

  Mikulás  

  Hamvazkodás 

   

  Farsang - családokkal

  Húsvét

   

  Föld napja, Víz napja

  Édesapák, nagyapák

  köszöntése, megáldása      

  Szt.József napja

   

  Gyereknap

  Égi édesanyánk köszöntése

     családokkal

  Anyák napja –Nagymamák

    szentmiséje

   

  Tanévzáró szentmise

  Pünkösd ünnepe

   

  Óvodai évzáró, búcsúzó- családokkal

  Ünnepeink nagy részét partnerünkkel, a helyi általános iskola diákjaival és nevelőivel együtt szervezzük meg. Ezzel is megkönnyítve az óvoda és iskola közötti átmenet folyamát.

  Az év folyamán piaclátogatások, termény betakarítások, kirándulások alkalmanként, szentmisén való részvétel ünnepek alkalmával, helyben utazó művészek által előadott produkciók teszik változatosabbá minden napjainkat. Célunk, hogy minél több élményhez, ismeret megszerzéséhez juttassuk a ránk bízott gyermekeket.

   

   Óvodai nyílt nap:

  - 2019.12.12. – Adventi  lelki nap (óvodásaink hozzátartozói számára)

  - 2020.06.15. – Gyereknap (minden érdeklődő, leendő óvodásain és szüleik részére)

   

  A közzétételi lista a 2019. október 1-i állapotot tükrözi a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézmény Tagóvodájában.

   

   

                                                                                                      Ledenyák Orsolya Klára

                                                                                                             tagóvoda - vezető

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu