II.János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Imrehegyi Tagintézménye, Iskola

  Közzétételi lista 2020/2021. tanév

   


  Az Imrehegyi Tagintézményben 45 tanuló befogadása engedélyezett.  Az iskola sajátossága, hogy 1-4. évfolyamig oktatjuk, neveljük a tanulókat, 1-3. és 2-4-es összevont osztályban. Az osztályösszetétellel megegyezően 1-1 napközis csoport működik. Az intézményben azokat a SNI és BTMN –es tanulókat tudjuk fogadni, akik a beilleszkedési, tanulási és súlyos pszichés zavaruk ellenére a többi gyermekkel, tanulóval együtt oktathatók, nevelhetők.

  Az intézményi alapdokumentumok a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda dokumentumaiban, a honlapon, a tagintézményi részben tekinthetők meg.

  Pedagógus álláshelyek száma: 4 fő

  Iskolában két összevont osztály és két napközis csoport működik. Az engedélyezett osztályok, csoportok száma: négy


  2020/ 2021. tanév

  Sorszám

  Osztály neve

  Tanulók

  száma

  (fő)

  Osztályok,

  csoportok létszáma létszáma

  1.

  1-3. összevont osztály

  22

  1.     o  12 fő

  3.     o  10 fő

  2.

  2-4. összevont osztály

  12

  2.     o  10 fő

  4.     o   2 fő

  3.

  1-3. napközis csoport

  22

  ua.

  4.

  2-4. napközis csoport

  12

  ua.

  Összesen:

   

  34

  4

  Számított létszám:

  1-4. évfolyam

  40

   

   

  Beiratkozás:

  Az első évfolyamos tanulók beiratkozása minden év áprilisában, a kormányhivatal által meghatározott időpontban történik. Tanév közben jelentkezők esetén, munkanapokon 8-16 óráig lehetséges beiratkozni. Illetékes ügyintéző a tagintézmény vezető vagy az általa kijelölt személy. Külföldi állampolgárokat a törvényben meghatározott iratok beszerzése, hiánytalan bemutatása után tudunk felvenni.

  Nyitvatartási rend: tanítási napokon reggel 630 órától, délután 18 óráig van nyitva az iskola. Nevelői felügyelet: 715-1630-ig van

  Évfolyam ismétlés:

  Tanév

  %

  Tanuló

  (fő)

  Összes létszám

  2016/2017

  0,057

  2

  35 fő

  2017/2018

  0,033

  1

  30 fő

  2018/2019

  0,026

  1

  38 fő

  2019/2020

  0

  0

  33 fő

   

  Hétvégi házi feladatok, iskolai dolgozatok szabályai:

  Tanulóink pénteken is kapnak házi feladatot, amit a délutáni napközis foglalkozás során el tudnak készíteni. Hétvégére, illetve az iskolai szünetek napjaira alkalmanként kapnak írásbeli házi feladatot.
  Verstanulás, olvasási feladat (kötelező olvasmány, olvasmányok tartalma) adható hétvégére, tanítási szünetekre is.

  Dolgozatok, írásbeli számonkérések rendje:

  A dolgozatírást a nevelő előző órán bejelenti a tanulóknak.  Egy nap, egy témazáró illetve felmérő dolgozatot írhatnak a tanulók.

  Tudáspróba, szóbeli felelet, kisebb írásbeli számonkérés egy nap altt, több is iratható.

   

  Osztályozó vizsga és a tanulmányok alatti vizsgák rendje

  Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

   

  Javítóvizsgát tehet a tanuló

  • ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.
  • Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit a miniszter által kiadott kerettantervben szereplő követelmények alapján a szaktanárok állapítják meg.
  • a követelményeket az intézmény Pedagógiai programja tartalmazza
  • a vizsgázó javítóvizsgát, az iskola igazgatója által meghatározott időpontban, az augusztus 15-étől augusztus 31-éig terjedő időszakban tehet. 
  • A javítóvizsga pontos helyéről és idejéről az iskola írásban tájékoztatja az érintetteket
  • A tanulót a vizsga eredményéről azonnal tájékoztatni kell.
  • A szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető meg.

  A tanulók képességfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt, melyen igény szerint tehetséggondozás (verseny, levelezős verseny pályázatra való felkészítés) és felzárkóztató munka zajlik.

  Pedagógiai, szakmai ellenőrzések megállapításai:

  Az elmúlt tanévben külső szakértő által megtartott pedagógiai, szakmai ellenőrzés nem volt.

  Fejlesztendő területek:

  Az előző év tapasztalatai: online oktatásban megismert új módszerek, ismeretek alkalmazása.

  Javasolt pedagógiai asszisztens alkalmazása.

  Kiemelkedő területek:

  Személyre szabott oktatás-nevelés, egyéni bánásmód alkalmazása.

  Jól működik a kiemelt figyelmet igénylők integrálása, a hátránykompenzáció, az esélyegyenlőségre törekvés.

  A munkaterv az intézmény specialitásaira épül.

  A partnerkapcsolatok jól működnek.

  Személyi, tárgyi feltételek megléte, támogató vezetés.

   

  Ünnepek, események: az események konkrét időpontját az éves Munkaterv tartalmazza

  Jelentősebb ünnepek, események felsorolása:
  N
  épmese napja, szülők, nevelők bálja, Szent Miklós ünnep, karácsonyi ünnepség, Farsang, Suliváró, Versünnep, március 15-e, családi nap, anyák napja, tanulmányi kirándulás, gyermeknap,
  kerékpározás, föld, víz, zene, állatok világnapja, szentmise részvétel.

  Egyházi ünnepek megünneplése. Veni Sancte szentmise, terményáldás, Márton nap, Szent Imre megemlékezés, adventi lelki nap, gyertyagyújtás, Balász áldás, hamvazószerda, nagyböjti lelki nap,
  keresztútjárás, Szent II. János Pál szentmise, Úr napja, tanévzáró szentmise.
  Havonta gyermekszentmise minden pedagógus részvételével.

  Szakkörök: báb szakkör, heti 1-szer 1 óra (2. 3. 4 osztályosok)

                          tömegsport heti 1-szer 1 óra (1. 2. 3.4 osztályosok)

  A szakkörökön minden a jelzett osztályfokú gyermekek vehetnek részt. Egy gyermek több szakkörre is járhat, érdeklődésének megfelelően.

  Pedagógusok névsora 2020/2021-es tanév

  A pedagógus

  neve

  Iskolai

  végzettsége

  Mely szakra

  képesített

  Tárgyakat

  tanít

  Tanár1

  F

  óvodapedagógus, tanító

  ember és társadalom spec. koll

  környezetismeret, technika, napközi, gyermek és ifjúságvédelmi felelős

  Tanár2

  F

  tanító

  magyar nyelv és irodalom spec.koll

  magyar nyelv és irodalom, környezetismeret, testnevelés, technika, ének-zene, testnevelés, vizuális kultúra, napközi

  Tanár3

  F

  tanító

  magyar nyelv és irodalom spec.koll

  magyar nyelv és irodalom, testnevelés, matematika, vizuális kultúra, napközi

  Tanár4

  F

  tanító,

  óvodapedagógus,

  közoktatási vezető,

  ének-zene spec. koll,

  matematika, ének- zene, napközi

  F-Főiskola

  Óraadók:

  A pedagógus

  neve

  Iskolai

  végzettsége

  Mely szakra

  képesített

  Tárgyakat

  tanít

  Szvetnyikné Füleki Dóra

  F

  tanító

  német nyelv

  Pap Józsefné

  Deák Dorka

   

  F

  F

  hittanár

  hittanár

  katolikus hittan

  pünkösdi hittan

  Herczeg Emőke

  F

  gyógypedagógus

  SNI, BTMN, logopédiai  fejlesztő foglalkozások

  Kogler Kinga

  F

  TSMT terapeuta

  mozgásfejlesztés

  Varga Bálint

  F

  testnevelés, gyógytestnevelő

  gyógytestnevelés

   

  Az oktató nevelő munkát közvetlenül segítők

  Dolgozó neve

  Iskolai

  végzettsége

  Munkaköre

  Faddi Mihályné

  érettségi

  takarító, részmunkaidőben

  Molnár János

  szakmunkás

  fűtő, karbantartó

  részmunkaidőben

   

   

  Imrehegy, 2020.  09. 10.

                                                           

                                                                                            Vancsura Lászlóné

                                                                                          tagintézmény vezető

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu