K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A
  2017-2018. nevelési év

  A kormány 229/2012 (VIII.28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23.§-a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre:
  Az óvoda megnevezése II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodája

  Az óvoda címe, székhelye, megnevezése, elérhetősége
  6236 Tá

  Az óvodai nevelési év rendje:
  A nevelési év: 2017. 09. 01 - 2018. 08. 31-ig tart.
  A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:
  Az óvoda 5 napos munkarenddel működik: hétfőtől-péntekig.

  Nyitva tartás: 6:30-16:30

  Intézményünk a 2017/2018. nevelési évben kizárólag a fenntartó engedélye alapján az alábbi időszakokban tarthat zárva:

  Nyári zárás: 2018. augusztus 1. - augusztus 31.

  Nevelés nélküli munkanapok ütemezése:
  2017. december 22. péntek
  2018. március 10. szombat
  2018. április 06. péntek
  2018. április 20-21. péntek, szombat

  A felvételi lehetőségről szóló tájékoztató:
  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik (Nkt. 49.§(1)).
  Óvodánk a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig felveheti a jelentkező gyermekeket, a fenntartó által engedélyezett maximális gyereklétszámig.
  A felvételnél körzetes gyereket nem utasítunk el!
  Az óvodai felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt.
  Amennyiben az óvodába jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezetőből és a fenntartó képviselőiből létrehozott bizottság tesz javaslatot a felvételre.
  Az ötödik életévét betöltött gyermeket a körzetes óvoda év közben is köteles felvenni.

  Az alapító okirat szerint: 65 fő

  A beiratkozásra meghatározott idő:
  A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről közleményt, vagy hirdetményt tesz közzé a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal.
  Az intézményben fizetendő térítési díj:
  Intézményben az étkezésért térítési díjat kell fizetni. - napi térítési díj: 370.-Ft/nap/fő
  Az étkezési térítési díjból kedvezmény illeti meg, ingyenesen étkezhetnek: - a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek - azok az egészséges gyermekek, akiknek a családban nevelkedő testvére – függetlenül az életkorától – tartósan beteg vagy fogyatékos - akiknek a családjában három vagy több gyermeket nevelnek - akiknek a nevelésbe vett vételét rendelte el a gyámhatóság - akiknek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér, személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

  Az intézmény működésével kapcsolatos dokumentumok:
     Szervezeti és Működési Szabályzat
     Pedagógiai Program
     Házirend
     Éves munkaterv
  A dokumentációknak intézményünk vezetői irodájában és a honlapunkon biztosítunk nyilvánosságot.
  A Házirend egy példánya - minden szülő számára kiadásra kerül, melynek átvételét aláírásával igazolja.

  Ünnepek, megemlékezések rendje:
    Az óvoda SZMSZ és pedagógiai programjában meghatározottak szerint:
       Tanévnyitó mise
       Terményáldás
       Október 23.
       Szent II. János Pál pápa ünnepi mise
       Szent Márton nap
       Szent Miklós nap
       Karácsony ünnepe
       Szent Margit ünnepe (óvoda védőszentje)
       Farsang  Március 15.
       Húsvét ünnepe
       Anyák napja
       Nagycsoportosok búcsú partija
       Tanévzáró szentmise
       Tanévzáró ünnepély, ballagás
       A közzétételi lista a 2017. október 1-i állapotot tükrözi a II. János Pál Katolikus Általános Iskola és Óvoda Tázlári Tagintézmény Tagóvodájában.


  Szabadi Ferencné
  tagóvoda-vezető
  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu