Közzétételi lista

   a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

   b) A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

   c) Nyitva tartás rendje

   d) Iskolai tanév helyi rendje

   e) Pedagógus névsor

   f) Oktató és nevelő munkát segítő

   g) Országos mérés-értékelés eredményei

   h) Intézményi lemorzsolódás, évismétlés mutatói

   i) Volt középiskolás diákjaink eredményei

   j) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

   k) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

   m) Osztályok száma, tanulók létszáma

   n) Rendezvény terv 2018/19-as tanév

   

  a) Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató
  Iskolaérettség esetén a körzetébe tartozó gyermekeket az iskola felveszi a beiratkozás napján.

  Körzetes az a tanuló, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (Nkt. 50.§ (6. pont.)). Bizonyítani ezt lakcímkártyával lehet beiratkozáskor. A tanulónak és legalább az egyik szülőnek itt kell lakcímmel rendelkeznie.

  A szabad iskolaválasztás jogának érvényesítésével a megengedhető létszámkeretig az intézmény fogad tanulókat.

  Az iskola a felvételi kötelezettségek teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud. Ekkor előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket.

  Az intézmény első évfolyamára történő felvétel

  A beiskolázásra a törvényi előírások alapján kerül sor (életkor, iskolaérettséget igazoló óvodai szakvélemény). A köznevelési törvény 45.§-a értelmében(1) Magyarországon – az e törvényben meghatározottak szerint – minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A szülő kérelmére a felmentést engedélyező szerv döntése alapján a gyermek további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A szülő kérelmét az iskolakezdés évében január 15-éig nyújthatja be a felmentést engedélyező szervhez. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, akkor csak szakértői bizottság rendelhető ki, és a függő hatályú döntésben nem kell rendelkezni a kérelmezett jog gyakorlásáról.

  Az első évfolyamba történő beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
  • a szülő személyi igazolványát,
  • a gyermek felvételét javasoló óvodai szakvéleményt,
  • a nevelési tanácsadó felvételt javasló szakvéleményét (ha a gyermek nem volt óvodás, vagy ha az óvoda, a nevelési tanácsadó javasolta),
  • szükség esetén a szakértői bizottság véleményét.
  • a gyermek egészségügyi kiskönyvét
  • A szülőnek nyilatkoznia kell: napközi igényéről, választható foglalkozások, órák vállalásáról, hittanra való jelentkezésről, kedvezményekre való jogosultságról.
  • Be kell nyújtania a diákigazolvány igényléséhez szükséges fényképes NEK adatlapot. 

  Külföldi állampolgárságú gyermeknek és szülőjének is be kell mutatnia a jogos itt tartózkodási dokumentumait.

  Ha a szülő úgy gondolja, hogy ez a pillanat a gyermek számára fontos és élményt adhat neki, a gyerekeket is szívesen fogadjuk a beiratkozáson.

  b)Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

  A beiratkozás a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal által meghatározott egységes időpontban zajlik.

  A fenntartó a 2019/2020-as tanévben 8 osztály és 3 napközis csoport indítását engedélyezte.

   

  c) Nyitva tartás rendje

  Kivonat a Házirendből

  1. Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig reggel 7.30 órától délután 17.00 óráig van nyitva.
  2. Tanulók iskolába,- és hazajárása:

  A hazajárós gyerekek 12.30- 14.00 közt tudják elhagyni az iskola épületét, az udvari kapuk nyitva vannak. 

  A napközis gyerekek 15.00 és 16.00 órakor tudnak hazamenni. A szülők az udvari kapuk előtt várakoznak

  1. Az iskolában tartózkodó gyermekek felügyeletét az iskola reggel 7.30 órától a tanítás végéig, illetve a tanórán kívüli foglalkozások idejére tudja biztosítani.
  2. Az iskolába a tanulóknak reggel 7.30 óra és 7.45 óra között kell megérkezniük.
  3. Az iskolában a tanítási órák és az óraközi szünetek rendje a következő:

   

  1. óra: 8.00 - 8.45
  2. óra: 9.00 - 9.45
  3. óra: 10.00 - 10.45
  4. óra: 10.55 - 11.40
  5. óra: 11.50 - 12.35
  6. óra: 12.40 - 13.25

  Szünetekben rossz idő esetén az ügyeletes nevelő utasítása alapján a tanulók a folyosón maradnak. Csengetéskor a tanterem előtt a folyosón sorakoznak, s az órát tartó pedagógussal együtt mennek be az osztályterembe.

  Jó idő esetén, az udvaron tartózkodnak. Becsöngetéskor az ügyeletes nevelő irányításával vonulnak be az épületbe.

  Az első és második óraközi szünet a tízórai szünet. Ekkor a tanulók az iskola ebédlőjében tanári felügyelettel étkezhetnek.

  Tanítási napokon a hivatalos ügyek intézése az iskolatitkári irodában történik 8.00. óra és 14.00. óra között.

  Az iskola épületében felnőtt ügyelet működik.

   

  d) Iskolai tanév helyi rendje

  Első tanítási nap: 2019. szeptember 2. (hétfő)

  Utolsó tanítási nap: 2020. június 15. (hétfő)

  A tanév első féléve 2020. január 24-ig tart

  Az iskola 2020. február 1-ig értesíti a tanulókat.

   

  Minden hónap első szerdáján nevelőtestületi megbeszélés az aktuális feladatokról.

   

  Tanítási szünetek: 

   

  Őszi szünet: 2019. okt.28. – 31.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.okt.25.        

  Szünet utáni első tanítási nap:2019.nov.4.

   

  Karácsonyi szünet: 2019.dec.23. – 2020.jan.3.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2019.dec.20.        

  Szünet utáni első tanítási nap:2020.jan.6.

   

  Húsvéti szünet: 2020. ápr.10.-ápr. 15.

  Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2020.ápr.09.        

  Szünet utáni első tanítási nap:2020.ápr. 20.

   

  Tanítás nélküli munkanapok programterve:

  2019. szeptember 27. – Pedagógus továbbképzés

  2019. december 7. – Lelki nap

  2019. december 14. – Pályaorientációs nap

  2020. április 16. – Szakmai nap

  2020. április 17. – Szakmai nap

  2020. június 15. - DÖK nap

   

   

  Évfolyammisék:

  A tanév elején meghatározott szerint.

   

  e)A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége

   

  Név                                 Végzettség /szak                                 Osztály              

  Balogh Tibor               F/ műszaki tanár                                      5.6.7.8.

                                         szakvizsga: közoktatás vezető             napközi

   

  Bán Róbert László      F/ testnevelés tanár                                  5.6.7.8.

                                          informatikus-mérnök tanár

                                          szakvizsga: közoktatás vezető

   

  Bánné Gulyás             F/ tanító                                                     1-8.

  Henrietta                         ember és társ. műv.ter.

                                          gyógypedagógus

                                    

   

  Bene Zsoltné               F/  biológia tanár                                       4.5.6.7.8.

                                            tanító (foly.)

                                                                                   

                                                                         

  Bozóki Mátyás              F/  tanító                                                  5.6.7.8.

  Andrásné                           angol műv. ter.

                                            napközi

   

   

  Bozsókiné Sámel         F/ tanító                                                    1.3.4.

  Henriett Magdolna            magyar nyelv és irod.műv.ter.

   

                                                                         

  Freiné Szamosvölgyi   F/ tanító                                                     1.2.3.4.

  Netta Brigitta                    magyar nyelv és irod. műv. ter.

                                           szakvizsga: fejlesztő, differenciáló

   

  Huczek Lajosné           F/ történelem tanár                                    5.6.7.8.  

                                           orosz tanár

                                           napközi

   

   

  Kószóné Szász              F/ mérnöktanár                                           1.3.5.6.7.8.

  Borbála 

   

   

  Mátyus Lajos                  F/ földrajz tanár                                          7.8.

                                             szakvizsga: mozgókép és média     

  Papné Csipak Andrea    F/ matematika tanár                                     5.6.7.8.

                                             kémia tanár

                                             informatika tanár

                                             szakvizsga: közoktatás vezető 

   

   

  Péli Ottóné                     F/ tanító                                                        1.2.3.4.5.6.7.8.

                                             ének-zene tanár

   

   

  Petriné Bugán               F/ német tanár                                                6.7.8.

  Barbara                             történelem tanár

                                            szakvizsga: közoktatás vezető

   

   

  Szabadiné Bíró             F/ magyar nyelv és                                         5.6.7.8.

  Mónika                              irodalom tanár

   

   

  Varga Aranka               F/ tanító                                                           1.2.3.4.

   

   

  Zsán-Klúcsóné             F/  tanító                                                           1.4.5.6.

  Patyi Zsuzsanna               német nemzetiségi tanító

                                            szakvizsga: közoktatás vezető

   

  f) Oktató és nevelő munkát segítő

  1 iskolatitkár, 1 gazdasági dolgozó, 2 takarítónő, 2 fő karbantartó

   

  g) Országos mérés-értékelés eredményei

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018 

  matematika 6. osztály

  1450

  1349

  1550

  1351

  1401

  országos átlag

  1491

  1497

  1486

  1497

  1499

  olvasás-szövegértés 6. osztály

  1471

  1379

  1451

  1243

  1393

  országos átlag

  1481

  1488

  1494

  1503

  1492

  matematika 8. osztály

  1617

  1575

  1544

  1503

  1643

  országos átlag

  1617

  1618

  1597

  1612

  1614

  olvasás-szövegértés 8. osztály

  1435

  1528

  1554

  1509

  1575

  országos átlag

  1557

  1567

  1568

  1571

  1602

   

   h) Tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

   

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019 

  Létszám (fő):

  119

  118

  115

  112

  126

  120

  ebből külföldi vagy magántanuló (fő):

  0

  4

  1

  1

  1

  0

  Tanévben távozottak száma:

  1

  1

  0

  7

  5

  6

  Tanévben érkezettek száma:

  0

  1

  0

  8

  11

  4

  Bukott tanulók száma:

  0

  0

  4

  0

  4

  2

  Összes bukás száma (egy tanuló több tárgyból is bukhat):

  0

  0

  4

  0

  2

  3

  Évismétlések száma:

  1*

  1*

  1*

  1*

  1

  1*

  * az első osztályt ismételte

   

  i) Volt középiskolás diákjaink eredményei

  2018/2019. év végi

  Tantárgy

  Tanuló: 72142114311

  Tanuló: 72142116844

   

  Kiskőrösi Evangélikus Középiskola

  Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

   

  Irodalom

  5

  4

  Magyar nyelv

  5

  4

  Matematika

  4

  4

  Törtenelem

  5

  4

  Német nyelv

  5

  -

  Angol nyelv

  4

  4

  Fizika

  5

  -

  Kémia

  5

  -

  Földrajz

  5

  -

  Informatika

  5

  4

  Biológia

   

  5

  Ápolástan-gondozástan 11221-16

  -

  5

  Diagnosztikai és terápiás alapismeretek 11222-16

  -

  5

  Egészségügyi asszisztensi feladatok 11635-16

  -

  5

  Egészségügyi alapismeretek 10569-16

  -

  5

  Egészségügyi asszisztálás gyakorlata 11635-16

  -

  5

  Pénzügyi és vállalkozói ismeretek

  -

  5


   j) Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége

   

  HÉTFŐ

  KEDD

  SZERDA

  CSÜTÖRTÖK

  PÉNTEK

  5. óra

   

   

   

   

  Néptánc-1.o.

  Mártáné Czékus Györgyi

  6. óra

              

   

   

   

   

   

  Zongora

  Ulakcsainé Lovas Jolán

   

  Angol szakkör

  Bene Zsoltné

   

  Gyógytestnevelés

  Marusiné Oláh  Judit

   

  Logopédia

  Nagyné Tanács Adrienn

  Néptánc -2.o.

  Mártáné Czékus Györgyi

  14.00

   

   

   

   

   

  Sakk szakkör

  Bán Róbert

   

  Tömegsport

  Bán Róbert

  Matematika korrepetálás

  Papné Csipak Andrea

   

  Német szakkör

  Petriné Bugán Barbara

  Futball edzés –Bán Róbert

   

   

  ,,Pacsirta” dalkör

  Mártáné Czékus Györgyi

  15.00

  Fizika korrepetálás

  Bán Róbert

   

   

  Énekkar

  Péli Ottóné

   

   

   

  Angol szakkör Bene Zsoltné

   

  Dráma szakkör

  Szabadiné B. Mónika

  Citera

  Orcsik József

   

  16.00

   

  Furulya

  Péli Ottóné

   

   

   

  17.00

   

   

   

  Asztalitenisz

  Horváth Mihály

   

   

   k) Házi feladatok és iskolai dolgozatok szabályai

  Az otthoni (napközis, tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok

  meghatározása

  Pedagógiai Program IV.8.

  Iskolánkban a házi feladatok meghatározásával kapcsolatosan az alábbi szabályok érvényesülnek:

  A házi feladatok legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás, valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.

  Az első-második évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére nem kapnak szóbeli házi feladatot, csak írásbeli gyakorlást.

  A 3-8. évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére - a szokásos (egyik óráról a másikra esedékes) feladatokon túl – nem kapnak írásbeli házi feladatot.

  Nyári szünetben a következő évfolyamra előírt kötelező olvasmány elolvastatható.

  Az otthoni írásbeli házi feladat kiadásának korlátai:

  A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.

  Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 10-20 percet vehet igénybe egy tantárgyból.

  A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.

   

  Dolgozatok írásának, értékelésének rendje

  • Egy tanítási napon íratható dolgozatok száma maximum 2 lehet.
  • Dolgozatnak minősül minden olyan írásbeli számonkérés, amely 3 vagy több óra anyagának elsajátítását ellenőrzi.
  • A diákképviselő jelenti a szaktanárnak, ha az adott napon már más dolgozatokat is tűztek ki.
  • A dolgozatok eredményéről a pedagógus tájékoztatja a tanulókat.
  • Az értékelt dolgozatokat a szülő 2 héten belül megtekintheti.

  A vizsgaszabályzat jogi kerete a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 64-78§-a, mely szabályozza a vizsgák feltételeit, rendjét. Ennek megfelelően intézményünkben osztályozó-,javító- és különbözeti vizsgákra van lehetőség.

  Tanulmányok alatti vizsgák

  A vizsgaszabályzat hatálya, célja

  Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti vizsgákra, javítóvizsgákra vonatkozik.

  Hatálya kiterjed az intézmény valamennyi tanulójára: aki osztályozó vizsgára jelentkezik, akit a nevelőtestület határozatával osztályozó vizsgára utasít, akit a nevelőtestület határozatával javítóvizsgára utasít. Kiterjed továbbá más intézmények olyan tanulóira akik átvételüket kérik az intézménybe és ennek feltételeként az intézmény igazgatója különbözeti vizsga letételét írja elő. Kiterjed továbbá az intézmény nevelőtestületének tagjaira és a vizsgabizottság megbízott tagjaira.

  Osztályozó vizsga

  Osztályozó vizsgát tesz az a tanuló,

  - akit felmentettek a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól

  - engedélyezték, hogy egy vagy több tárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy

  az előírtnál rövidebb idő alatt tegyen eleget

  - az 51.§ (6) bekezdés b) pontjában meghatározott időnél(250óra) többet mulasztott, és a

  nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet

  - a tanuló félévi vagy év végi osztályzatának megállapítása érdekében független

  vizsgabizottság előtt tesz vizsgát

  - ha a mulasztása egy adott tantárgyból az órák 30 %-ánál több,

  - az iskola igazgatója engedélyezi

  Osztályozó vizsgát az iskola a tanítási év során bármikor szervezhet.

  Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit az iskola pedagógiai programja szabályozza. Az osztályozó vizsgára jelentkezés módjáról, a szóbeli és/vagy írásbeli vizsga rendjéről, a szóbeli vagy írásbeli beszámoló választásának lehetőségéről a vizsga napját megelőző 15 nappal az iskola igazgatója írásban értesíti a szülőt.

  Javítóvizsga

  Javítóvizsgát tehet az a tanuló

  - aki tanév végén-legfeljebb három tantárgyból- elégtelen osztályzatot kapott,

  - aki osztályozó vizsgáról igazolatlanul távol maradt, vagy azt nem fejezte be, ill. az előírt időpontig nem tette le

  - aki az osztályozó vizsga követelményeinek nem felelt meg.

  Javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban van lehetőség.

  A tanulmányok alatt szabályosan megtartott vizsga nem ismételhető.

  A vizsgát háromtagú vizsgabizottság előtt kell letenni.

  A vizsga követelményeit, részeit a helyi tanterv tartalmazza.

  Tantárgyi vizsga

  A tagintézmények egyedi sajátosságaik alapján a következő eljárást követhetik:

  - A 8. osztályosok vizsgájának célja:

  - a tanuló vizsgahelyzetben adjon számot a tudásáról (írásban, szóban),

  - a meglévő ismeretek rendszerezett áttekintése, alkalmazása,

  - a tanulók előkészítése a középfokú tanulmányokra.

  Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem

  A vizsgán teljesített eredményért kapott érdemjegy témazáró osztályzat értékeként kerül beszámításra az év végi osztályzat kialakításakor.

  Vizsgák, mérések

  Intézményünk szorgalmazza, hogy mérjük az egyes tagintézmények teljesítményét, a tanulók tudását, képességét, kompetenciáit. Ezzel kívánjuk elősegíteni azt, hogy intézményünk tanulói mind jobban megfeleljenek az európai elvárásoknak, az országos kompetenciaméréseknek,  valamint a tagintézményekben tanulók eredményei összehasonlíthatók legyenek Szükség esetén a tagiskola intézkedési tervet készít annak érdelében, hogy az eredményeket a következő években javítani tudja.  A vizsgák megtervezése és lebonyolítása a munkaközösségek és a szaktanárok feladata.

  Vizsgaforma, vizsgarészek

  szóbeli vizsga

  írásbeli vizsga

  A tanulmányok alatti vizsgák rendje:

  A vizsgák témaköreit írásban kapja meg a diák a vizsgát szervező nevelőtől.

  - javítóvizsga esetén júniusban, az osztályozó konferenciát követően

  A szóbeli vizsgák rendje

  szóbeli vizsgák 3 tagú vizsgabizottság előtt történnek. A szóbeli vizsgán a tanulók 3-4 fős csoportokban folytatólagosan, szünet közbeiktatása nélkül vizsgáznak. A tanuló a kérdező tanár által kiadott kérdések megválaszolására gondolkodási időt kap. Ezt követően válaszát 10-15 percben önállóan fejti ki.

  A szóbeli vizsgák eredményének kihirdetése az adott vizsganapon történik.

  Az írásbeli vizsgák rendje:

  A vizsgateremben egy időben padonként 1 tanuló vizsgázhat. A tanulók csak az iskola bélyegzőjével ellátott papíron dolgozhatnak. A rajzokat ceruzával, minden egyéb munkát tollal kell elkészíteni. Az íróeszközről a tanulók maguk gondoskodnak.  Az írásbeli feladatok megoldásához rendelkezésre álló idő magyarból 45 perc, matematikából 3x45 perc. Egy napon legfeljebb két írásbeli vizsga szervezhető. Az elégtelen írásbeli vizsgaeredmény szóbeli vizsgán javítható.

  A vizsgák helye, ideje és magatartási szabályai

  A vizsgák az iskola épületében az igazgató által kijelölt vizsgatermekben és időpontokban zajlanak. A vizsgázók kötelesek az előre kifüggesztett vizsgabeosztás szerint pontosan megjelenni az alkalomhoz illő öltözékben. Javítóvizsga esetén a bizonyítványt a vizsga megkezdése előtt le kell adni.  A tanulók a vizsgateremben segítséget nem vehetnek igénybe, egymással nem beszélgethetnek, és a vizsga rendjét nem zavarhatják meg.  Rendbontás esetén a vizsgabizottság elnöke – jegyzőkönyv felvétele mellett – az érintett tanuló részére a vizsgát felfüggesztheti.

   m) Osztályok száma, tanulók létszáma

  Osztály

  létszám

  számított létszám

  Osztályfőnök

  1. osztály

  11

  12

  Péli Ottóné

  2. osztály

  22

  22

  Freiné Szamosvölgyi Netta

  3. osztály

  11

  11

  Bozsókiné Sámel Henriett

  4.osztály

  15

  15

  Bene Zsoltné

  5. osztály

  20

  20

  Bán Róbert

  6. osztály

  15

  17

  Petriné Bugán Barbara

  7. osztály

  15

  18

  Papné Csipak Andrea

  8. osztály

  11

  12

  Szabadiné Bíró Mónika

   

   

   

   

   

   

  Összesen

  120

  127

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Napközi

  25

   

   

   

   

  2. Napközi

  25

   

   

   

   

  Tanulószoba

  25

   

   

   

   

    

   

   

   

   

   

  összesen:

  75

   

   

   

   

   

   

  Copyright © 2017 Katolikus Iskola Kecel. Minden jog fenntartva. Created By Okosweblap.hu